کلمه کلیدی: تشکیل اولین پرونده در رابطه با گوشت در شعب ویژه/ چند نفر بازداشت شدند