کلمه کلیدی: تشکر از نامزدهایی که رای نیاوردند و رفتار سال 88 را تکرار نکردند