کلمه کلیدی: تشدید برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران