کلمه کلیدی: تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی براساس مصلحت کشور و خواست مردم بود