کلمه کلیدی: ترور نافرجام رییس دادگاه بخش جلگه اصفهان