کلمه کلیدی: تروئیکای اروپایی مکانیسم حل اختلاف برجام را فعال کردند