کلمه کلیدی: ترامپ: دیگر به نفت و گاز خاورمیانه نیاز نداریم