کلمه کلیدی: تراز صدا
    • جامعه

    تهران در شرایط اضطرار آلودگی صوتی قرار گرفت

    پرسروصداترین مناطق پایتخت

    رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه آلودگی صوتی در شهر تهران ۱۵ تا ۲۵ دسیبل فراتر از حد مجاز است، گفت: شهر تهران در شرایط اضطرار آلودگی صوتی قرار دارد.