کلمه کلیدی: تداوم کاهش سود بانکی/ یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری