کلمه کلیدی: تخلف از نرخ‌های جدید نان در برخی نانوایی‌ها