کلمه کلیدی: تخربیب کامل بنای تاریخی گوهرتاج بر اثر آتش سوزی