کلمه کلیدی: تحویل بیش از ۲ میلیون سکه در مهر و آبان