کلمه کلیدی: تحلیف رئیس حمهور
    • هنری

    تحلیف رئیس جمهور کنسرت شجریان را لغو کرد

    به علت مراسم تحلیفِ ریاست جمهوری و استقرارِ تعدادی از سیاست مدارانِ کشورهای خارجی در کاخ سعدآباد و محوطه اطرافِ آن و حفظ مسایل امنیتی و محدودیت های ترافیکی، نخستین اجرای کنسرت- نمایش «سی» کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری که قرار بود 15 مرداد اجرا شود، لغو شد.