کلمه کلیدی: تحریم وزیر خارجه ایران، مغایر حقوق بین الملل است