کلمه کلیدی: تجاوز به دختر افغانستانی
  • از سوی پزشکی قانونی

    تجاوز به دختر افغانستانی در خمینی شهر تایید شد

    رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص نتایج آزمایشات در مورد پرونده پزشکی کودک آزاری دختر افغانستانی در خمینی شهر اصفهان گفت: در آزمایشات انجام شده موضوع تجاوز به دختر افغانستانی در خمینی شهر اصفهان تایید شد.