کلمه کلیدی: به‌دلایلی نامعلوم یکی از دانش‌آموزان را تنبیه کرده است