کلمه کلیدی: بهره صدرصدی از NPT نبرده‌ایم ولی خروج از این پیمان چه فایده دارد؟!