کلمه کلیدی: بهترین شرایط برای آمریکا، بازگشت به برجام و تعهداتش