کلمه کلیدی: بهانه ازدواج
  • تـرس از آبـرو

    مدتی بود که دوست پسر‌عمه‌ام سر راهم قرار می‌گرفت و از من می‌خواست با او دوست شوم. من به او جواب منفی می‌دادم، اما او دست‌بردار نبود تا این که مجبور شدم به خاطر ترس از آبرویم به صورت تلفنی با او در ارتباط باشم.