کلمه کلیدی: بنز خودروی تمام برقی مسابقه ای عرضه کرد