کلمه کلیدی: بندرهای مسافری بندرعباس، قشم و هرمز تعطیل شد