کلمه کلیدی: بعد از رویداد 17 شهریور شاه دیگر شاه نشد!/ آمریکا در تاروپود و تک‌تک سلول‌های این کشتار آمیخته است