کلمه کلیدی: بسته حمایتی برای تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارکنان دولت
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

    اعلام پنج بسته حمایتی از مردم و تولید؛ به زودی

    رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با تأکید رئیس جمهوری و با توجه به نوسانات ارزی، دولت پنج بسته حمایتی از مردم را تدوین کرده که به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود.