کلمه کلیدی: بررسی حقوق وزیران در جلسه فردای شورای پول و اعتبار/ تعیین سقف 20میلیون برای حقوق مدیران بانک ها