کلمه کلیدی: برخی نهادهای فرانسوی بدتر از آمریکا به ایران فشار وارد می کنند