کلمه کلیدی: برخورد قاطعانه با هرگونه ناامنی / لزوم عزم قوا برای پاسخ به مطالبات مردم