کلمه کلیدی: برخورد با روزه‌خواری در ملأعام / اخذ تعهد از عوامل ترساندن مردم در پاساژ کوروش