کلمه کلیدی: برای پرتاب ماهواره منتظر اجازه هیچ کشوری نمی‌مانیم