کلمه کلیدی: بازداشت سارقان ساختمان های نیمه کاره در فشم