کلمه کلیدی: باز هم پیروز خواهیم شد
  • باز هم پیروز خواهیم شد

    برخی استراتژیست‌ها، مولفه های اصلی پیروزی در یک مواجهه سخت را چهار مولفه آرمان بزرگ ، ملت بزرگ، دشمن بزرگ و رهبر بزرگ دسته بندی کرده اند.