کلمه کلیدی: بارندگی در بسیاری از مناطق کشور
  • کارشناس سازمان هواشناسی خبر داد:

    بارندگی در بسیاری از مناطق کشور

    کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به فعال بودن سامانه بارشی در نیمه غربی کشور، از بارندگی در بسیاری از مناطق خبر داد.