کلمه کلیدی: باران و وزش باد شدید در تهران و برخی نقاط دیگر طی امروز