کلمه کلیدی: ایرانی‌ ها سرافراز ایستاده‌اند و متجاوزان رفته‌اند