کلمه کلیدی: ایران، هند و افغانستان بر تعمیق همکاری سه جانبه تاکید کردند