کلمه کلیدی: ایران همکاری با آژانس را بهبود داده است