کلمه کلیدی: ایران عطسه کرد، صادرات نفت عربستان نصف شد!