کلمه کلیدی: ایران سازمان بین‌المللی دریانوردی را از حمله به ۳ نفتکش خود مطلع کرد