کلمه کلیدی: ایران در مردادماه 1320 بار لرزید
  • ایران در مردادماه 1320 بار لرزید

    شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری در مردادماه، تعداد 1320 زمین‌لرزه رخ داده در ایران و نواحی مرزی را ثبت و تعیین محل کرده‌اند.