کلمه کلیدی: ایران تروریسم اقتصادی جدید آمریکا علیه روسیه را محکوم کرد