کلمه کلیدی: ایرادات شورای نگهبان به لایحه «سی.اف.تی» به قوت خود باقی است