کلمه کلیدی: ایجاد جایگاه های سیار سوخت طی اربعین در نقاط پر ترافیک ایلام