کلمه کلیدی: اگر بابک زنجانی اموال بیت المال را برگرداند ممکن است به او تخفیف داده شود