کلمه کلیدی: اکران سوئیفت برای خبرنگاران/برقراری 300 رابطه کارگزاری با بانک های خارجی