کلمه کلیدی: اورژانس ریلی می‌شود
  • اورژانس کشور ریلی می‌شود

    معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور گفت: به‌زودی اورژانس ریلی در کشور راه‌انداری شده و خدمات پزشکی در اسرع وقت انجام می‌شود.