کلمه کلیدی: اهدای اعضای بدن فرد مرگ مغزی به ۴ بیمار نیازمند