کلمه کلیدی: انهدام باند قاچاقچیان سوخت در مرزهای آبی میناب