کلمه کلیدی: انجام پروازهای اربعین در ۱۱ شهر / با تخلفات برخورد می‌کنیم