کلمه کلیدی: انتقال ۳۵۲ زائر ایرانی مصدوم از عراق به ایران