کلمه کلیدی: امیر مکه:امیدوارم حجاج ایرانی از ما به نیکی یاد کنند