کلمه کلیدی: امکان مجدد ثبت گوشی مسافری در سامانه گمرک